Általános közzétételi lista

ÁLTALÁNOS KÖZZÉTÉTELI LISTA

  1. Szervezeti, személyzeti adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és faxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja

EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.

Székhely: 1071 Budapest, Damjanich u. 12.

Postacím: 1400 Budapest, 7. posta, Pf.: 67.

Email: evin@evin.hu

Weboldal: www.evin.hu 

 Ügyfélszolgálatának elérhetőségeÜgyfélszolgálat
2.A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladataiRólunk/EVIN Nonprofit Zrt. funkció ábra
3.A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)Rólunk/Szervezeti egységek vezetőinek felsorolása
4.A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rendRólunk/Szervezeti egységek vezetőinek felsorolása
5.Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetőségenincs az EVIN Nonprofit Zrt-re vonatkozó adat
6.A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és az 1. pontban meghatározott adatainincs az EVIN Nonprofit Zrt-re vonatkozó adat
7.A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

nincs az EVIN Nonprofit Zrt-re vonatkozó adat

8.A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjainincs az EVIN Nonprofit Zrt-re vonatkozó adat
9.A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélyenincs az EVIN Nonprofit Zrt-re vonatkozó adat
10.A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő nevenincs az EVIN Nonprofit Zrt-re vonatkozó adat
11.A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adataiFővárosi Törvényszék Cégbírósága
  1. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok
1. A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

SZMSZ – letöltés

Adatkezelési tájékoztató  Ingatlan – letöltés

Adatkezelési tájékoztató Parkolás – letöltés

2.Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelvennincs az EVIN Nonprofit Zrt-re vonatkozó adat
3.A helyi önkormányzat önként vállalt feladatainincs az EVIN Nonprofit Zrt-re vonatkozó adat
4.

Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó

jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő

kötelezettségekről

nincs az EVIN Nonprofit Zrt-re vonatkozó adat
5.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezményeknincs az EVIN Nonprofit Zrt-re vonatkozó adat
6.A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre,  az  adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által  alaptevékenysége keretében – gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Adatkezelés célja: ingatlanhasznosítás lehetővé tétele

Jogalapja: EVIN Nonprofit Zrt. Közszolgáltatási Szerződés. köszolgáltatási szerződés – letöltés

Időtartama: a szerződés időtartamáig

Érintettek köre: bérlők

Adatok forrása: ingatlannyilvántartás, bérlői adatszolgálatás

7.A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértékenincs az EVIN Nonprofit Zrt-re vonatkozó adat
8.A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozzanincs az EVIN Nonprofit Zrt-re vonatkozó adat
9.A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjátólnincs az EVIN Nonprofit Zrt-re vonatkozó adat
10.A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közleményekHírek
11.A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásukPályázatok
12.A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításainincs az EVIN Nonprofit Zrt-re vonatkozó adat
13.A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve 
14.A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuknincs az EVIN Nonprofit Zrt-re vonatkozó adat
15.A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatainincs az EVIN Nonprofit Zrt-re vonatkozó adat
16.Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő félnincs az EVIN Nonprofit Zrt-re vonatkozó adat
17.A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételeknincs az EVIN Nonprofit Zrt-re vonatkozó adat
18.A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista 
19.A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésévelnincs az EVIN Nonprofit Zrt-re vonatkozó adat
20.A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változatanincs az EVIN Nonprofit Zrt-re vonatkozó adat
21.A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesennincs az EVIN Nonprofit Zrt-re vonatkozó adat
22.A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatásnincs az EVIN Nonprofit Zrt-re vonatkozó adat
23.A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölésenincs az EVIN Nonprofit Zrt-re vonatkozó adat
24.

A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint

a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

nincs az EVIN Nonprofit Zrt-re vonatkozó adat
25.

A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható

közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó  szerv részére

nincs az EVIN Nonprofit Zrt-re vonatkozó adat

III. Gazdálkodási adatok

1.A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolójaBeszámolók
2.A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve 
3.A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemondnincs az EVIN Nonprofit Zrt-re vonatkozó adat
4.

Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó

vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű

árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével

A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött – általános forgalmi adó nélkül számított – ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő – egy évnél hosszabb időtartamra kötött – szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Szerződések
5.A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)nincs az EVIN Nonprofit Zrt-re vonatkozó adat
6.A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetéseknincs az EVIN Nonprofit Zrt-re vonatkozó adat
7.Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződéseknincs az EVIN Nonprofit Zrt-re vonatkozó adat
8.Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Közbeszerzési információk 2024

Közbeszerzési információk 2023

Közbeszerzési Információk 2022

Közbeszerzési információk 2021

EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt.

Cím: 1071 Budapest, Damjanich utca 12.
Cégjegyzékszám: 01-10-043258

Ingatlangazdálkodás

Személyes ügyfélszolgálat: 1072 Budapest, Klauzál tér 11. (Klauzál téri piac, galéria)
Levelezési cím: 1400 Budapest, 7. posta, Pf. 67.

Ügyfélszolgálatok elérhetőségei

Műszaki Hibabejelentés

Személyes ügyfélszolgálat: 1072 Budapest, Klauzál tér 11. (Klauzál téri piac, galéria)
Levelezési cím: 1400 Budapest, 7. posta, Pf. 67.

Parkolás

Személyes ügyfélszolgálat: 1074 Budapest, Dohány u. 90.
Cím: 1071 Budapest, Damjanich utca 12.
Levelezési cím: EVIN PARKOLÁS, EVIN Nonprofit Zrt.; 1400 Budapest, Pf. 15.

Minden jog fenntartva - EVIN Erzsébetvárosi Ingatlangazdálkodási Nonprofit Zrt. © 2021.

Site by : SoulArt Media